ขอเชิญชวนประชาชนท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

ขอเ...

รายละเอียด

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ

ประ...

รายละเอียด

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

ด้ว...

รายละเอียด

aa

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563

วัน...

รายละเอียด

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน ประจำปี 2563

องค...

รายละเอียด

โครงการการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

องค...

รายละเอียด

aa

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1/กันเงินปีงบประมาณ 2563

ประ...

รายละเอียด

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.หมู่ที่ 4 บ้านดงโทน/กันเงินปีงบประมาณ2563

ประ...

รายละเอียด

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านดงบังใต้/2563

ประ...

รายละเอียด

aa

12111098765321