ประกาศ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ครั้งที่ 3/2565

องค...

รายละเอียด

รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วัน...

รายละเอียด

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม 2565

วัน...

รายละเอียด

aa

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดงบัง ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565)

วัน...

รายละเอียด

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดงบัง ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2565)

วัน...

รายละเอียด

งานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2565

วัน...

รายละเอียด

aa

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding /ปีงบประมาณ 2565

ประ...

รายละเอียด

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.หมู่ที่ 1 บ้านท่าสีไค(2) /เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย 2565

ประ...

รายละเอียด

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.หมู่ที่ 1 บ้านท่าสีไค(1) /เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย 2565

ประ...

รายละเอียด

aa

12111098765321