สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 6/2565

วัน...

รายละเอียด

โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลดงบัง

วัน...

รายละเอียด

ขอเชิญชวนประชาชนท่านที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 6/2565

ขอเ...

รายละเอียด

aa

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให้กับสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วัน...

รายละเอียด

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2565

...

รายละเอียด

งานแสดงธรรมเทศนาในฤดูกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565

วัน...

รายละเอียด

aa

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding /ปีงบประมาณ 2565

ประ...

รายละเอียด

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.หมู่ที่ 1 บ้านท่าสีไค(2) /เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย 2565

ประ...

รายละเอียด

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.หมู่ที่ 1 บ้านท่าสีไค(1) /เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย 2565

ประ...

รายละเอียด

aa

12111098765321