ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค...

รายละเอียด

การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 13

องค...

รายละเอียด

การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 12

องค...

รายละเอียด

aa

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

องค...

รายละเอียด

การเข้าศึกษาดูงาน หน่วยให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ดงบัง การบริหารจัดการขยะชุมชน

วัน...

รายละเอียด

โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค...

รายละเอียด

aa

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวาท /กันเงินปีงบประมาณ2563

ประ...

รายละเอียด

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านท่าสีไค (e-bidding)/เงินสะสมปี2564

ประ...

รายละเอียด

โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง บก.ถ. 25-001 (ท่าสีไค-เหล่าหลวง) หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าดอกไม้ /เงินสะสมปี 2564

ประ...

รายละเอียด

aa

12111098765321