ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 19

ด้ว...

รายละเอียด

ประกาศ เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ครั้งที่ 3/2565

องค...

รายละเอียด

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3/2565

วัน...

รายละเอียด

aa

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2565

วัน...

รายละเอียด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วัน...

รายละเอียด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วัน...

รายละเอียด

aa

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding /ปีงบประมาณ 2565

ประ...

รายละเอียด

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.หมู่ที่ 1 บ้านท่าสีไค(2) /เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย 2565

ประ...

รายละเอียด

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.หมู่ที่ 1 บ้านท่าสีไค(1) /เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย 2565

ประ...

รายละเอียด

aa

12111098765321