ขอเชิญชวนประชาชนท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

ขอเ...

รายละเอียด

ขอเชิญร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2563

องค...

รายละเอียด

ขอเชิญชวนประชาชนท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ขอเ...

รายละเอียด

aa

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563

ในว...

รายละเอียด

โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

กิจ...

รายละเอียด

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ปี 2563

วัน...

รายละเอียด

aa

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านท่าสีไค / เงินสะสม 2563

ประ...

รายละเอียด

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน หมูู่ที่ 2 บ้านดงสรวง (สายบ้านนายอภิชิต)/กันเงินปี 2562

ประ...

รายละเอียด

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน หมูู่ที่ 2 บ้านดงสรวง (สายบ้านนางราตรี)/กันเงินปี 2562

ประ...

รายละเอียด

aa

12111098765321