กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วัน...

รายละเอียด

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วัน...

รายละเอียด

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

องค...

รายละเอียด

aa

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยทรายตอนบน

วัน...

รายละเอียด

พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณอาคารสำนักงานและบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงบัง

ในว...

รายละเอียด

ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

ในก...

รายละเอียด

aa

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงเรือ /กันเงินปีงบประมาณ 2563

ประ...

รายละเอียด

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.หมู่ที่ 8 บ้านดงเรือ/กันเงินปีงบประมาณ 2563

ประ...

รายละเอียด

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าดอกไม้/งบประมาณปี 2564

ประ...

รายละเอียด

aa

12111098765321