ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วัน...

รายละเอียด

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วัน...

รายละเอียด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ขอขยายเวลาชำรภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

...

รายละเอียด

aa

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

องค...

รายละเอียด

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563

วัน...

รายละเอียด

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน ประจำปี 2563

องค...

รายละเอียด

aa

โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบึงกาฬ – นครพนม ซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านดงโทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /เงินอุดหนุน 2564

ประ...

รายละเอียด

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1/กันเงินปีงบประมาณ 2563

ประ...

รายละเอียด

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.หมู่ที่ 4 บ้านดงโทน/กันเงินปีงบประมาณ2563

ประ...

รายละเอียด

aa

12111098765321