ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

Posted by:

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ

 

อ่านต่อ...→
0

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Posted by:

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ที่ -> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffmgQAt-Gc3Nm3ELbRVxcrGhfEAUeJCquQygi2Vq8RM8e1zg/viewform?fbclid=IwAR2tl4dk7SM1wJ1tmkSo4dRgK9cbvqepXFa0m54w93i2UlaPqNIq_wVgBf8
อ่านต่อ...→
0

ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565

Posted by:

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดย นายประสิทธิ์ชัย ประจักษ์โก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ(ยกร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เปิดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ก่อนนำร่างข้อบัญญัติตำบลฯ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังเพื่อขอความเห็นชอบ  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

อ่านต่อ...→

0

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

Posted by:

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดย นายประสิทธิ์ชัย ประจักษ์โก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่โดยรอบหน่วยงาน เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565”

อ่านต่อ...→

0

ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8

Posted by:

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6  จึงขอประกาศฯ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

คลิกเพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบฯ 2565 ครั้งที่ 8

อ่านต่อ...→
0

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังมีความประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพิจารณายกร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565

ผู้มีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติตำบลฯ สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านที่ประชุมกรรมการพิจารณายกร่างข้อบัญญัติฯ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

อ่านต่อ...→
0

ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ครั้งที่ 1/2565

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้แก้ไขข้อความที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขอประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ครั้งที่ 1/2565  ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

คลิกเพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้ง 1 พ.ศ. 2565

อ่านต่อ...→
0

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Posted by:

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

อ่านต่อ...→

0

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565

Posted by:

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระค่าน้ำประปา ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 ณ วัดปัจจันตคาม บ้านดงสรวง หมู่ที่ 2 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

อ่านต่อ...→
0

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565

Posted by:

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระค่าน้ำประปา ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าสีไค หมู่ที่ 1 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

อ่านต่อ...→
0
Page 1 of 71 12345...»