การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 12

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน 105,000 บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

เอกสารเพิ่มเติม โอนงบครั้งที่ 12_2564

อ่านต่อ...→
0

การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน 105,000 บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

เอกสารเพิ่มเติม ประกาศโอนครั้งที่ 11

อ่านต่อ...→
0

ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ครั้งที่ 5/2564

Posted by:

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้ดำเนินการแก้ไขข้อความที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบังและที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ครั้งที่ 5/2564  ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

26

อ่านต่อ...→
0

ขอเชิญชวนประชาชนท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

Posted by:

ขอเชิญชวนประชาชนท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
***หมายเหตุ : เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้ทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย

อ่านต่อ...→
0

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

Posted by:

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาข้อราชการต่าง ๆ จึงขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังเข้าร่วมประชมุสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง โดยแต่งเครื่องแบบ (ชุดสีกากี)

***หมายเหตุ : เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้ทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย

อ่านต่อ...→

0

ขอเชิญชวนประชาชนท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2564

Posted by:

ขอเชิญชวนประชาชนท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
***หมายเหตุ : เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้ทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย

อ่านต่อ...→
0

การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน 816,000 บาท (-แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

เอกสารเพิ่มเติม โอนงบประมาณครั้งที่ 10

อ่านต่อ...→
0

ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ครั้งที่ 4/2564

Posted by:

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้ดำเนินการแก้ไขข้อความที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 จึงขอประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ครั้งที่ 4/2564 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร แก้ไขแผนพัฒนา(2561-2565) ครั้งที่ 4 2564

อ่านต่อ...→
0

ขอเชิญชวนประชาชนท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564

Posted by:

ขอเชิญชวนประชาชนท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
***หมายเหตุ : เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้ทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย

อ่านต่อ...→
0

ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2199/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ (เพิ่มเติม)

Posted by:

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2199/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ...→

0
Page 1 of 55 12345...»