โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวาท /กันเงินปีงบประมาณ2563

Posted by:

ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง

ประกาศเผยแพร่ผลการจัดจ้าง

สัญญาจ้าง

อ่านต่อ...→
0

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านท่าสีไค (e-bidding)/เงินสะสมปี2564

Posted by:

ประกาศประกวดราคา001

เอกสารประกวดราคา002

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา03

อ่านต่อ...→
0

โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง บก.ถ. 25-001 (ท่าสีไค-เหล่าหลวง) หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าดอกไม้ /เงินสะสมปี 2564

Posted by:

ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง01

ประกาศรายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง02

ประกาศเผยแพร่ผลการจัดจ้าง03

สัญญาจ้าง04

อ่านต่อ...→
0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง/ปีงบประมาณ 2564

Posted by:

ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง01

ประกาศรายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง02

ประกาศเผยแพร่ผลการจัดจ้าง03

สัญญาจ้าง04

อ่านต่อ...→
0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ /ปีงบประมาณ 2564

Posted by:

ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง01

ประกาศรายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง02

ประกาศเผยแพร่ผลการจัดจ้าง03

สัญญาจ้าง04

อ่านต่อ...→
0

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศพด.อบต.ดงบัง /กันเงินปีงบประมาณ2563

Posted by:

ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง01

ประกาศรายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง02

ประกาศเผยแพร่ผลการจัดจ้าง03

สัญญาจ้าง04

อ่านต่อ...→
0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านดงโทน/ปีงบประมาณ 2564

Posted by:

ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง01

ประกาศรายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง02

ประกาศเผยแพร่ผลการจัดจ้าง03

สัญญาจ้าง04

อ่านต่อ...→
0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านดงสรวง /ปีงบประมาณ 2564

Posted by:

ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง01

ประกาศรายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง02

ประกาศเผยแพร่ผลการจัดจ้าง03

สัญญาจ้าง04

อ่านต่อ...→
0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านดงบังใต้/งบประมาณ 2564

Posted by:

ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง01

ประกาศรายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง02

ประกาศเผยแพร่ผลการจัดจ้าง03

สัญญาจ้าง04

อ่านต่อ...→
0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์/ปีงบประมาณ2564

Posted by:

ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง01

ประกาศรายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง02

ประกาศเผยแพร่ผลการจัดจ้าง03

สัญญาจ้าง04

อ่านต่อ...→
0
Page 1 of 11 12345...»