โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

Posted by:

กิจกรรมการร่วมเครือข่ายประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง คณะผู้บริหารสูงสุด ปลัดอบต. และพนักงาน อบต.ดงบังได้เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายประชาชนป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลโดยมีวัตถุประสงค์ให้ความร่วมมือกิจกรรมอันเป็นการป้องกันการทุจริตทั้งในภาคส่วนและภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างจิตสำนึกในผู้เข้าร่วมป้องกันและส่งเสริมพัฒนาทั้งชุมชนให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ห่างไกลจากอาชญากรรมทุกประเภท

0