เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

Posted by:

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาข้อราชการต่าง ๆ จึงขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังเข้าร่วมประชมุสภาฯ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

0

Add a Comment