ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

Posted by:

ในการประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสและประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตเพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรภายในองค์กรปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

0