โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง โดย นายอานนท์  พัชรินทร์วิทยา  ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ในฐานะตัวแทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมทั้ง ผอ.กองคลัง , ผอ.กองช่าง , เจ้าพนักงานธุรการ สำนักปลัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 30 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบในประโยชน์ของทุกภาคส่วน และเสริมสร้างพฤติกรรมวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใส มีจิตสำนึกค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง อันจะส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการไทยใสสะอาด

0