การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน 343,000 บาท (-สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-)

เอกสารเพิ่มเติม ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8

0