การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน 105,000 บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

เอกสารเพิ่มเติม ประกาศโอนครั้งที่ 11

0