การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 12

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 12  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน 11,770 บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-)

เอกสารเพิ่มเติม โอนงบครั้งที่ 12_2564

0