ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีผลตั้งแต่ ณ วันประกาศเป็นต้นไป

0