ประกาศรายงานการประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

Posted by:

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังขอประกาศรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 จึงขอประกาศให้ประชาชนและผู้สนใจทราบ

0