ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

Posted by:

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน จะนำพาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังให้เกิดระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดแนวทางตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยความสุจริต เที่ยงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามวิสัยทัศน์ “ตำบลน่าอยู่ ศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน” และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม

0