การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังมีความประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพิจารณายกร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565

ผู้มีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติตำบลฯ สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านที่ประชุมกรรมการพิจารณายกร่างข้อบัญญัติฯ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

0