ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ครั้งที่ 1/2565

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้แก้ไขข้อความที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขอประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ครั้งที่ 1/2565  ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

คลิกเพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้ง 1 พ.ศ. 2565

0