โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.หมู่ที่ 1 บ้านท่าสีไค(2) /เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย 2565

Posted by:

ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง01

ประกาศรายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง02.2

ประกาศเผยแพร่ผลการจัดจ้าง03.2

สัญญาจ้าง04.2

0