กิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดงบัง ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565)

Posted by:

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดงบัง ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565) โดยมี นายประสิทธิ์ชัย ประจักษ์โก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดงบัง หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

0