นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy งดรับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

Posted by:

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy งดรับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
นายประสิทธิ์ชัย  ประจักษ์โก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ลงนามในประกาศ เรื่อง “นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)” โดยประกาศว่า ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามปลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 และให้ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
0