ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ จึงขอประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

คลิกเพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1

0