ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Posted by:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
     ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
   -ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบ
1.ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบัตรประจำตัวสอบและบัตรประชาชนคู่กันแสดงให้กรรมการตรวจสอบ
2.ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
3.ให้ผู้เข้าสอบมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาประมาณ 30 นาที และเมื่อล่วงเลยเวลาสอบไปแล้ว 15 นาที จะไม่ให้ผู้ที่มาหลังจากนั้น เข้ารับการประเมินเพื่อการสรรหาและเลือกสรรโดยเด็ดขาด
4.หากไม่มาเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
0