พันธกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

 

  1. จัดให้มีการบำรุงระรักษาทางบกและทางน้ำ

  2. จัดให้มีไฟฟ้า หรือแสงสว่าง

  3. ป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อ

  4. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

  5. ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก,เยาวชน,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการและผู้ด้วยโอกาส

  6. ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านการการบริหารงานของหน่วยงาน

  7. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  8. จัดให้มีน้ำเพื่อการ อุปโภค – บริโภคและเกษตร

  9. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและปราบปรามสิ่งปฏิกูล

  10. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด