ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

มี 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้

1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน  ท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ

กลยุทธ์ที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

กลยุทธ์ที่ 3 สาธารณูปโภค(พัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบประปา)

2)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมอาชีพกลยุทธ์ที่ 2 งานสวัสดิการสังคม

กลยุทธ์ที่ 3 งานการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4 งานสาธารณสุข

3)  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 1 การพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

4)  ด้านการ จัดระเบียนชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส่งเสริมประชาธิปไตยของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนเข้มแข็งและป้องกันยาเสพติด

5)  ด้านการบริหารจัดการและ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการบริหาร

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 3 บำบัดและการกำจัดขยะที่ถูกวิธี

6)  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม พุทธศาสนสถานและภูมิปัญญาท้องถิ่น