วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

ตำบลน่าอยู่  เป็นแหล่งเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

 

ตำบลน่าอยู่                             : อบต.ดงบัง ต้องเป็นตำบลที่น่าอยู่ สภาพแวดล้อมทุกอย่างต้องดีในทุกด้าน

เป็นแหล่งเรียนรู้                      : ต้องเป็นตำบลที่มีศักยภาพสร้างและให้เป็นแหล่งเรียนรู้

เชิดชูคุณธรรม                       : มุ่งพัฒนาคนในตำบลเป็นคนเก่ง ดี มีคุณธรรม จริยธรรม

นำเศรษฐกิจพอเพียง             : สร้างตำบลให้มีความสุขในชีวิต ด้วยทักษะการดำรงชีวิตแบบพอเพียงรักษ์ความ เป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่น

พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน    : พัฒนาคนและสังคมให้นำสู่สากล  พร้อมประชาคมอาเซียน