1. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
 2. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
 3. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
 4. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
 5. ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
 6. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
 7. ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
 8. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
 9. ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
 10. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
 11. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
 12. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
 13. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
 14. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 15. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
 16. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 17. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 18. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
 19. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
 20. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 21. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564