1. ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
  2. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  3. ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560
  4. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  5. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  6. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  7. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  8. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ปี 2562
  9. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ปี 2563