1.การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
3.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
4.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
5.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
6.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
7.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
8.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
9.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
10.การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิด
11.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
12.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
13.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
14.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
15.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
16.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
17.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
18.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
19.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
20.การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
21.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
22.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
23.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอลส่วนท้องถิ่น
24.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
25.การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
26.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
27.การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
28.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
29.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30.การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
31.การรับชำระภาษีป้าย
32.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
33.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
34.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
35.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
36.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
37.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
38.การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
39.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
40.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
41.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
42.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
43.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
44.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
45.การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน
46.การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ที่ดินของรัฐ
47.การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
48.การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น
49.การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น
50.การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท (กรณีข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่)
51.การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น
52.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
53.การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
54.การทดสอบถังครบวาระระยะที่ 1 ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ
55.การทดสอบถังครบวาระระยะที่ 2 ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ
56.การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมันลักษณะที่สอง
57.การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (คลักษณะที่1, งและจลักษณะที่1)
58.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
59.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
60.การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
61.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
62.การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
63.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
64.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
65.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
66.การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า –ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 67.การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
68 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
69.การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
70.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
71.การแจ้งขุดดิน
72.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
73.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
74.การแจ้งถมดิน
75.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ