1. แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
  2. แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับที่ 1
  3. แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับที่ 2
  4. แผนอัตรากำลัง 3 ปี 25582560 ฉบับที่ 3
  5. แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับที่ 4
  6. แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับที่ 5
  7. แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับที่ 6
  8. แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับที่ 7
  9. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
  10. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ปรังปรุงครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน 2562)
  11. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม 2562)