1. แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
 2. แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับที่ 1
 3. แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับที่ 2
 4. แผนอัตรากำลัง 3 ปี 25582560 ฉบับที่ 3
 5. แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับที่ 4
 6. แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับที่ 5
 7. แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับที่ 6
 8. แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับที่ 7
 9. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
 10. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ปรังปรุงครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน 2562)
 11. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม 2562)
 12. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
 13. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
 14. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
 15. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
 16. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 4)