1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559
  2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560
  3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561
  4. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
  5. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563
  6. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564
  7. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565
  8. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566