1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559
2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560
3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561
4. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
5. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563
6. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564