1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง เหตุรำคาญ พ.ศ. 2550
2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2550
3. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง การปิดประกาศโฆษณา พ.ศ. 2550
4. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ห้ามสูบบุหรี่และดื่มสุราภายในสวนสาธารณะและสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2550
5. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2551
6. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556
7. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555
8. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2556
9. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556
10. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2558
11. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559
12.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
13. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าสีไคและบ้านเหล่าหลวง พ.ศ.2559
14. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2559 สำหรับกรณี อบต.ดำเนินการเอง
15.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
16.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่องการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ที่ดินของรัฐ พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
17.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2563
18.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563