1. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 3. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
 4. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 5. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 6. รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี 2561
 7. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 8. รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
 9. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 10. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
 11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
 12. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
 13. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 14. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
 15. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 16. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
 17. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
 18. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)