1. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  2. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  3. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
  4. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
  5. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
  6. รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี 2561
  7. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  8. รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
  9. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  10. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
  11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน