1.แผนอัตรากำลังพนักงาจ้าง 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559
2.แผนอัตรากำลังพนักงาจ้าง 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 (แก้ไขปรับปรุงฉบับที่ 1)
3.แผนอัตรากำลังพนักงาจ้าง 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 (แก้ไขปรับปรุงฉบับที่ 2)