วันมาฆบูชา

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

พระสงฆ์สาวกพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกัน พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นอรหันต์ นับเป็นเหตุอัศจรรย์ ที่มีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ
เรียกว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต"


หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วยงาน